Leveringsvoorwaarden van Jan Kassa

Versie geldig vanaf: 28 maart 2011

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Jan Kassa: de eenmanszaak Jan Kassa, statutair gevestigd te Vlissingen en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22027438.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf, die aan Jan Kassa een opdracht heeft verstrekt tot het leveren
van Producten.
1.3 Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd
wordt door Jan Kassa. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend:
kassasystemen, weegschalen, kluizen, kassa software, vals geld detectoren,
lichtreclame, oproepsystemen en papier- en inktbenodigdheden.
1.4 POSnet: een door Jan Kassa ontwikkeld software systeem voor kassasystemen.
1.4 Website van Jan Kassa: De website van Jan Kassa, te vinden via
www.jankassa.nl.
1.5 De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Jan Kassa deze algemene
voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van Jan Kassa die strekken tot de verkoop van Producten.
1.7 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten
aangegaan met Jan Kassa.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige
algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden
aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen
worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij
een louter informatieve waarde.
2.2 De door Jan Kassa gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn
exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
2.3 De door Jan Kassa opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een door Jan Kassa uitgevaardigd
aanbod of offerte heeft aanvaard en Jan Kassa akkoord is gegaan met deze
aanvaarding
3.2 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Jan
Kassa ondertekend door Jan Kassa retour is ontvangen of zodra Jan Kassa
overgaat tot levering van Producten.
Algemene voorwaarden Jan Kassa

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Indien het bestelde Product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Jan
Kassa een nadere levertijd opgegeven, waarbij Jan Kassa zal trachten altijd
binnen vier weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te
beschouwen als fatale termijn.
4.3 Levering van Producten vindt plaats op een door de Klant te bepalen adres
binnen Nederland. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Klant.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Jan Kassa behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant geleverde zaken,
zolang Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens
Jan Kassa.
5.2 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een
zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Jan Kassa geschieden.
Klant is verplicht Jan Kassa onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen
op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
5.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldag zoals vermeld in de factuur en in het
geval van faillissement of surséance van betaling van Klant is Jan Kassa
gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen
en verleent Klant Jan Kassa bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe
over te gaan, alles onverlet het recht van Jan Kassa om volledige
schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Jan Kassa
tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 6 Conformiteit

6.1 Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.
Eventuele gebrekkige Producten dient Klant direct na ontdekking, en uiterlijk
binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Jan Kassa
hiervan op de hoogste stellen.
6.2 Indien de Klant niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid
van de geleverde goederen aan Jan Kassa zijn medegedeeld, worden de
Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
6.3 Indien de door Klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient Klant
Jan Kassa een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk
na te komen. Mocht Jan Kassa niet in staat zijn om overeenkomst na te komen,
heeft de Klant het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Jan Kassa heeft
doen toekomen voor de gebrekkige Producten.
6.4 Eventuele aanspraken van Klant op zijn recht van reclame schorten overige
verplichtingen van Klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
6.5 Op alle door Jan Kassa geleverde Producten berust een standaard
garantietermijn van 12 maanden. De Klant kan geen aanspraak maken op de
geboden garantie indien vast komt te staan dat het gebreke aan een Product is
veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Klant.

Algemene voorwaarden Jan Kassa

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Jan Kassa sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden
wordt door het gebruik van de door Jan Kassa geleverde Producten, met
uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Jan Kassa, zijn directie en/of leidinggevend
personeel.
7.2 Indien Jan Kassa aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering
krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de
aansprakelijkheid van Jan Kassa beperkt tot het door de Klant betaalde
factuurbedrag.
7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jan
Kassa aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jan
Kassa toegerekend kunnen worden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in dit artikel.
7.4 Jan Kassa is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende
schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.
7.5 De Klant vrijwaart Jan Kassa tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien
uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Verplichtingen van de Klant

8.1 In beginsel dient de Klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene
voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de
vertegenwoordigers van Jan Kassa en Klant.
8.2 Klant dient zorg te dragen dat Jan Kassa alle juiste gegevens in haar bezit heeft
om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
8.3 Klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Jan
Kassa geleverde Producten. Wanneer Klant dit nalaat, vervalt zijn recht van
garantie zoals bedoelt in artikel 6.5.
8.4 Indien Jan Kassa maatwerk levert aan de Klant, dient de Klant alle door Jan
Kassa verzochte gegevens aan Jan Kassa doorgeven. Indien de Klant foutieve
gegevens doorgeeft aan Jan Kassa, is de Klant gehouden tot volledige betaling
van het factuurbedrag zonder dat de Klant recht heeft op vervanging en/of
reparatie van het geleverde.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Jan Kassa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de
Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Algemene voorwaarden Jan Kassa
9.2 Jan Kassa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer
voorduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van
de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Alle door Jan Kassa verzonden facturen dienen binnen dertig dagen te worden
voldaan.
10.2 De Klant dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of
nadrukkelijk is overeengekomen met Jan Kassa.
10.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant
van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke handelsrente aan Jan
Kassa verschuldigd vanaf het moment dat de Klant in verzuim raakt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
10.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, door Jan Kassa
gemaakt indien Jan Kassa op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure
tegen de Klant verwikkeld geraakt, zijn voor rekening van de Klant.
10.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt
Jan Kassa zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te
ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 POSnet licentie

11.1 Indien Jan Kassa POSnet levert aan de Klant zullen de bepalingen in artikel 11
van toepassing zijn.
11.2 POSnet wordt geleverd op basis van een licentie. De licentie betreft een nietexclusieve licentie tot het gebruik van POSnet.
11.3 Voor het verkrijgen van een licentie is de Klant een eenmalige licentievergoeding
verschuldigd aan Jan Kassa.
11.4 Een POSnet licentie is voor onbepaalde tijd geldig. Per licentie kan POSnet
eenmalig worden geactiveerd op een (kassa)systeem.
11.5 Het is de Klant niet toegestaan om: de bij de software geleverde handleidingen te
kopiëren; enig deel van de Software in sublicentie te geven of te verhuren; de
software te reverse-engineeren, te de-compileren, te dis-assembleren, te
wijzigen, te vertalen, pogingen te ondernemen om de broncodes van de software
te ontdekken, of de software als basis voor andere producten te gebruiken
11.6 POSnet blijft te allen tijden eigendom van Jan Kassa.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jan Kassa partij is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Klant en Jan Kassa zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Algemene voorwaarden Jan Kassa
12.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de
bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg bevoegd kennis te nemen
van geschillen tussen Jan Kassa en de Klant.